تذكرات مهم

  • امتحان منحصرا برای کسانی میسر می باشد که در کارگاه تفسیر سوره حشر ماه مبارک رمضان حضور داشته اند .
  • زمان آزمون 20 دقيقه براي 20 سئوال مي باشد .
  • زمان آزمون از رويت سئوالات محاسبه مي گردد.
  • آزمون با استفاده از کد ملی، و رمز عبور پورتال اساتید / کارکنان امكان پذير مي باشد.
  • سئوالات به صورت يك به يك نمايش داده مي شود و پس از انتخاب دكمه سئوال بعدي به هيچ عنوان سئوال قبل نمايش داده نخواهد شد.
  • برنامه ريزي طوري مي باشد كه  به محض شروع آزمون 20 دقیقه زمان در اختیار قرار داده شده است و در صورت بروز مشكل در حین  پاسخگویی  به میزان زمان باقی مانده امکان ادامه آزمون میسر خواهد بود .
  • سئوالات دارای نمره منفي می باشد ( یک سوم).
  • طبق بخشنامه امتیاز کارگاه به کسانی اختصاص داده می شود که در کارگاه حضور داشته و 60 درصدامتیاز امتیاز آزمون را کسب نمایند.
  • مهلت پاسخگویی از تاریخ 1398/06/05 لغایت 1398/06/15 از ساعت 8 صبح لغایت 23 امکان پذیر می باشد .